Nama Lahir
Sigit Purnomo Syamsuddin Said
Tanggal Lahir
27 November 1979 (42 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Ashilla Zahrantiara
Tanggal Lahir
25 February 1997 (24 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Sivia Azizah
Tanggal Lahir
14 February 1997 (24 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
REDY PRYAMBADA SUKAMAD
Tanggal Lahir
15 October 1957 (64 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
PENI LISDAYANTI
Tanggal Lahir
17 April 1980 (41 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
TINI RUSTINI
Tanggal Lahir
16 September 1977 (44 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
DIAN RAHADIAN
Tanggal Lahir
01 February 1974 (47 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
ARNOLDUS JANSEN
Tanggal Lahir
16 July 1964 (57 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
ELYZABETH BULAN MARCAHAYA
Tanggal Lahir
14 May 1975 (46 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
RAHMAT SULAEMAN. H
Tanggal Lahir
21 August 1965 (56 thn)
Shio
Zodiak