Nama Lahir
Nadiem Makarim
Tanggal Lahir
04 July 1984 (37 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Purdi E Chandra
Tanggal Lahir
09 September 1959 (62 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Irman Gusman
Tanggal Lahir
11 February 1962 (59 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Ferry Unardi
Tanggal Lahir
16 January 1988 (34 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Putera Sampoerna
Tanggal Lahir
13 October 1947 (74 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Jeffrie Geovanie
Tanggal Lahir
05 August 1967 (54 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Yasa Singgih
Tanggal Lahir
23 April 1995 (26 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Bambang Trihatmodjo
Tanggal Lahir
23 July 1953 (68 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Peter Sondakh
Tanggal Lahir
23 July 1953 (68 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Amry Gunawan
Tanggal Lahir
02 February 1967 (54 thn)
Shio
Zodiak